Hoogheemraadschap van Delfland

Miriam Roseleur
Beleidsadviseur Vergunning & Handhaving

"Ik werk als beleidsadviseur bij de sector Vergunning & Handhaving. Als beleidsadviseur zorg ik ervoor dat het rijksbeleid wordt vertaald naar de Delflandse praktijk. Het rijksbeleid, de wet- en regelgeving, dat betrekking heeft op de waterkwaliteit is vrij abstract. Delfland vertaalt deze naar concrete maatregelen. De nationale wetgeving schrijft bijvoorbeeld een zorgplicht voor bij activiteiten in het oppervlaktewater om verontreiniging te voorkomen. Delfland vult dan aan wat er precies niet mag en welke maatregelen mensen moeten treffen om aan de zorgplicht te voldoen. Zo verduidelijkt Delfland welke voorzorgsmaatregelen genomen moet worden bij het baggeren in verontreinigde grond en welke criteria gelden bij het lozen van grondwater.

Ook zorg ik ervoor dat nieuwe wetgeving geïmplementeerd wordt in de dagelijkse praktijk. Zo is op rijksniveau bepaald dat bij het verlenen van een vergunning ook een ecologische toets moet plaatsvinden. Dit betekent dat activiteiten die wij vergunnen geen negatieve uitwerking op de ecologie van het watersysteem mogen hebben. Momenteel ben ik bezig om daar criteria

voor op te stellen. De regels die Delfland maakt moeten uiteraard duidelijk zijn voor derden, maar ook voor de eigen handhavers. Zij moeten controleren of men zich aan deze regels houdt.

Ik ben bij Delfland begonnen als handhaver, daarna werd ik vergunningverlener en nu beleidsadviseur. Ik heb naast mijn werk deeltijd de universitaire studie bestuurskunde afgerond.  Deze studie vormde een prima achtergrond voor mijn huidige functie. Toen er binnen Delfland een vacature voor beleidsadviseur vrijkwam heb ik hierop dan ook direct gesolliciteerd. Het maken van de regels vind ik erg interessant omdat situaties ook echt verbeteren. Het is heel handig dat ik eerst in het veld heb gewerkt als handhaver. Zo ken ik alle aspecten van dit werk. Ik bedenk nu tools zodat vergunningverleners en handhavers hun werk goed kunnen uitvoeren.

Delflands beleid moet zaken verduidelijken en daarbij zorgen we ervoor dat er voor de burger niet juist méér regels bij komen. Zo maken we het voor iedereen gemakkelijker."